Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“

Informácia pre verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) – Oznámenie o predložení strategického dokumentu                                                                                                                                          Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že obstarávateľ predložil Oznámenie o strategickom dokumente.
Obstarávateľ: Mikroregión Červený Kameň, Združenie obcí, Hlavná 168, 900 89 Častá
Názov dokumentu:         „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“

Do zámeru možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo zhotoviť kópie v podateľni Obecného úradu Vištuk, Vištuk 353, 900 85 Vištuk počas úradných hodín:
Pondelok  08,00  –  12,00    a   12,30 – 15,30 ,Streda 08,00  –  12,00    a   12,30 – 17,00, Štvrtok               08,00  –  12,00    a   12,30 – 15,30
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 -2027 s výhľadom do roku 2030″ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mikroregionu-cerveny-

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní.
Dátum zverejnenia:  21. 02. 2022
Dátum zvesenia:
Program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-Mikroregionu-Cerveny-Kamen-na-roky-2021-–-2027-s-vyhladom-do-roku-2030.pdf (1.01 MB)

Dátum zvesenia: 11 3. 2022 
Zodpovedná: Iveta Rácová