Úradná tabuľa

Informácie pre užívateľov pôdy

PVOD Doľany a Agrovin Častá, a.s. upozorňujú užívateľov poľnohospodárskej pôdy, ktorí užívajú pôdu na základe zákona č. 330/1991 Zb. § 15, že zberom úrody končí aj právo užívania pôdy,. Vlastníci, ktorí chcú naďalej užívať poľnohospodársku pôdu, musia postupovať podľa zákona č. 504/2003 Z.z. a § 12 a.

Bližšie informácie o podaní žiadosti na uzavretie podnájomnej zmluvy, získajú užívatelia v kancelárii PVOD Doľany v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode  okres Senec dňom 3.7.219 od 10:00 hod. do odvolania.

Povinnosti občanov:

-zákaz fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– zákaz vypaľovať porasty bylín a kríkov, stromov,

– zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Z hľadiska prevencie vzniku požiarov sa zakazuje:

-odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky zameraná na výkon činností:
1. Kontrola dodržiavania vybraných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. (Identifikácia stavu dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám)
2. Kontrola dodržiavania platných VZN – (Námatková kontrola – výberovým spôsobom, na základe konkrétnych podnetov občanov a poslancov, napr.: VZN z najstaršieho dátumu pôvodného prijatia, jeho aktualizácie a pod.)
3. Tematické a mimoriadne kontroly na základe uznesení obecného zastupiteľstva, na základe požiadavky starostu a z vlastného podnetu (§ 18 f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.).
B. PRAVIDELNÉ ČINNOSTI:
4. Kontrola náležitostí a vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 (Povinnosť vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18f,1/c)
5. Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva.
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku na výkon kontroly v obci.
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, § 18f ods. 1 písm. b) „Hlavný kontrolór predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.“
Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti možno predložiť písomne na Obecný úrad príp. elektronicky: Mgr. Iveta Balejčiková, , email: hlavnakontrolorka@gmail.com v termíne do 25.6. 2019.
Zverejnené na úradnej tabuli od14.06.2019 do ……………………….. 2019
SPRACOVALA A PREDKLADÁ 13.6.2019: MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

 

Všeobecné oznamy

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020

Úroveň vytriedenia odpadov
Leták – domáce kompostovanie
Leták – komunitné kompostovanie
Leták – neplytvajte potravinami
Leták – predchadzanie vzniku odpadov
Leták – využitie bioodpadu na záhrade
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu
Oznámenie o strategickom dokumente POH
Oznámenie o začatí posudzovania POH

Všeobecné oznamy

Záverečný účet obce za rok 2018
Výberové konanie – riaditeľ MŠ Jablonec

Výberové konanie – riaditeľ MŠ Štefanová
Harmonogram vývozu odpadov 2019
Žiadost o vydanie súhlasu na výrub dreviny LV53
Oznam – prerušenie dodávky elektriky 19.3.2019
Oznam – orez drevín v ochrannom pásme vedenie NN
Zrušenie trvalého pobytu č.d. 154
Zápisnica zo stretnutia pre riešenie havarijného stavu budovy Farského úradu 14.2.2019
Výrub drevín – správne konanie 2019
Hasiči – článok 2019
Verejná vyhláška 2
Komunitný plán obce Štefanová 2018-2022
Zámer na odpredaj majetku s osobitným zreteľom
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2019
Verejná vyhláška – Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Cestovný poriadok – BA – Časta – Budmerice – Cífer
Cestovný poriadok – Doľany – Štefanová – Budmerice – Báhoň
Cestovný poriadok – BA – PK – Častá – Štefanová
Verejná vyhláška
Návrh prevádzkového poriadku pohrebiska platného od 1.1.2019
Návrh komunitného plánu obce
Záverečný účet obce za rok 2017
Rozpočtové opatrenie 01-2018
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 – Návrh
Návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2017
Rozhodnutie o schválení výdajne stravy MŠ
Verejné prerokovanie – Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2016-2020
ZSDIS – Výzva a upozornenie na orez a výrub stromov v ochrannom pásme vedenia
Projekt obnova a údržba parkov obce – vyhodnotenie
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 – Návrh
OVS – schválenie víťazov – návrh
OVS – schválenie víťazov – návrh
OVS – zápisnica z otvárania obálok
OVS – oznámenie o výsledku – pozemky Štefanová
Verejná obchodná súťaž – prenájom obecných pozemkov 2017
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Záverečný účet obce za rok 2016
Rozpočet OU Štefanová 2017-2019 – príjmy
Rozpočet OU Štefanová 2017-2019 – výdavky
Voľba hlavného kontrolóra obce 2017
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2016
Zmluva o poskytovaní stravy MŠ
Výrub drevín – správne konanie 2017
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu os. zreteľa
Kúpna zmluva parcela „C“ č. 281/12
VZN O výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni MŠ – Návrh
Zmluva o pripojeni elektronizácie USS
Infekčná anémia koní – žiadosť o súčinnosť
Zoznam registrovaných chovateľov koní
Ponuka na prevod vlastnictva – Časta LV1305
Informácia o zdravotnej pohotovosti
Čestné vyhlásenie o kompostovaní – sprievodná informácia
Čestné vyhlásenie o kompostovaní – formulár
Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce Štefanová na rok 2016 až 2018
Verejné obstarávanie – Dom smútku – obnova objektu a okolia
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Životné prostredie, ochrana a výrub drevín
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2015
Tlačivo na žiadosť o zníženie poplatku TKO, DZN