Zelené centrum obce Štefanová – miesto pre život i oddych

Projekt sa realizoval v parku a priľahlých verejných priestranstvách situovaných v centrálnej časti obce Štefanová, v šošovkovito rozšírenom priestore s rozsiahlym parkom v strede tohto priestoru. Okrem revitalizácie parku a sadovníckych úprav boli dobudované a rekonštruované chodníky a verejné priestranstvá, ktoré nadviazali na predchádzajúci projekt. Súčasťou projektu je nové viacúčelové ihrisko, ako aj hracie prvky pre deti. Hlavné aktivity predstavujú 4 stavebné objekty, ktoré charakterizujú rozsah projektu:

SO 01 – Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch 

SO 02 – Zeleň a mobiliár

SO 03 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia

SO 04 – Viacúčelové ihrisko

Cieľom je v súlade s princípmi udržateľného rozvoja sformovať zelené centrum obce Štefanová, ktoré bude miestom pre život i oddych obyvateľov

Po ukončení realizácie projektu sa estetické i úžitkové hodnoty centra obce podstatne zvýšili. 

V rámci SO 01 sa realizovala rekonštrukcia chodníkov v parku a uličného chodníka v celkovej dĺžke 633 m, ako aj 24 vjazdov. Ďalej sa vybudovalo reprezentatívne námestie v podobe väčšej spevnenej plochy, prepájajúcej zariadenia občianskej vybavenosti a vytvárajúcej miesto pre spoločenský život.

V rámci SO 02 bolo na záujmové územie vysadených 31 stromov, 55 krov, obnovilo sa 3620 m2trávnika. Koncepcia výsadieb umožnila vznik zeleného centra obce, ktoré sa stane pilierom identity obce i ekologickej stability územia.

Doplnili sa typové prvky parkového mobiliáru (lavičky, smetné koše, altánok a i.) a 6 detských atrakcií. Námestie a park tým získalo vyššie estetické a funkčné kvality, podporujúce intenzívne spoločenské kontakty.

V rámci SO 03 sa vzhľadom na technický stav rozvodov sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia systému verejného osvetlenia – výmenou 16 ks svietidiel.

Vybudovaním viacúčelového v rámci SO 04 vznikli nové možnosti pre športové aktivity obyvateľov. Celková plocha technicky zhodnotených objektov v rámci projektu predstavuje 5198 m2.

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu

Situácia po skončení projektu s upravenými plochami, úpravou chodníkov, zrekonštruovaním hydrantov a obnovou prostredia.