Spoločenstvo Cechu Štefanovského

900 86 Štefanová 100
Reg. 27. 6. 2002 č. sp. VIS/1-900/90-20242
IČO: 31 81 15 15

Spoločenstvo Cechu Štefanovského – ďalej SCŠ – mimovládna nezisková organizácia bola ustanovená 8. 8. 1998. Jej hlavným cieľmi sú: zachovávať, opatrovať a obnovovať dedičstvo našich otcov, dané nám v slove, písme, mravoch, bohabojnosti, pracovitosti, tradíciách, zvykoch i pamiatkach našich, po celý čas jestvovania poctivej obce Štefanovskej; starať sa, pomáhať a zveľaďovať prostredie, prírodu, pamiatky, vzdelanosť a kultúru poctivej obce Štefanovskej a jej okolia; každoročne v rámci možnosti organizačne zabezpečiť zhromaždenie (stretnutie) Spoločenstva pre upevnenie jednoty, svornosti, spolunažívania, oživenia spomienok, tradícií a odovzdať štafetu dobrého mena a povesti potomkom našim. SCŠ využíva miestnosť (klubovňu) v objekte „Starej školy“, kde je nainštalované aj minimúzeum, vydáva občasník Štefanovské zvony.

Výbor Spoločenstva Cechu Štefanovského (ďalej len „SCŠ“)

Mgr. Kvetoslava Bošanská (Oškerová) – richtárka SCŠ
Ing. Pavol Tekula – zástupca richtárky SCŠ
Mária Sláviková (Kirinovičová) – pokladníčka SCŠ
Ing. Marek Zemčík – konšel SCŠ
Terézia Porkertová (Belicová) – konšelka SCŠ

Štefanovské zvony 11/2017
Štefanovské zvony 6/2017
Štefanovské zvony 11/2016
Štefanovské zvony 05/2016
Štefanovské zvony 10/2015
Štefanovské zvony 05/2015