Obnova a údržba parkov obce Štefanová

V roku 2017 starosta obce pripravil žiadosť o dotáciu na projekt „ Obnova a údržba parkov obce Štefanová „ ktorá bola pripravená v zmysle Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka 2017.  Na základe tejto žiadosti následne zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja odsúhlasilo obci Štefanová dotáciu vo výške 9.800,- €. Obecné zastupiteľstvo Štefanová prispelo na projekt spoluúčasťou vo výške 3,803,91,-€.  

        Hlavnou myšlienkou projektu  je dobudovanie a údržba parkov obce s prezentáciou rôznych druhov drevín s predpokladom vybudovania Arboréta minimálne krajového významu, ktoré bude pilierom identity obce a ekologickej stability územia. Zvýšením atraktivity verejných priestorov sa zlepšila kvalita života občanov, zvýšila sa príťažlivosť pre návštevníkov, zároveň sa podporil vzťah obyvateľov k svojej obci, ich záujem o zotrvanie v obci. V budúcností hlavný význam spočíva v návštevnosti lokality pre turistický ruch, no najmä s poznávacím zámerom pre žiakov škôl z dôvodu poznávania porastov, hlavne drevín.

V rámci projektu boli splnené nasledovné aktivity :

1.  Na voľných miestach v parkoch k existujúcim drevinám bolo vysadených  ďalších 14 druhov stromov spolu 54 ks  a to : 2 ks jedľa biela (Abies alba Pyramidalis ), 5 ks borovica horská ( Pinus mugo ), 1 ks borovica hladká ( Pinus strobus ), 2ks borovica limbová ( Pinus cembra),1 ks borievka obyčajná ( Juniperus communis Compressa), 1 ks borievka obyčajná  (Juniperus communis Hibernica), 2 ks platan javorolistý   ( Platanus acerofilia ), 30 ks tuja západná  smaragd ( Thuja occidentalis smaragd ), 1 ks smrek balkánsky   ( Picea omorika ), 3 ks buk lesný ( Fagus silvatika ), 2 ks dub letný ( Quercus robur ), 1 ks dub červený     ( Quercus rubra ), 1 ks dub močiarny  ( Quercus palustris ) 2 ks javor horský ( Acer pseudoplatanus ) .

2.  V detskom ihrisku bol osadený mobiliár  – 2 ks parkové lavičky  zn. Eva a 1ks smetný kôš  zn. Salou. 

3.  Na ulici pozdĺž uličného  chodníka bolo namontovaných 8 ks nových úsporných svietidiel LED 30 W, vt-15131ST. V časti obce kde doposiaľ nebolo verejné osvetlenie bolo dobudované vedenie kde bolo namontovaných 4 ks svietidla Modus LV 136, 36 W.  Zároveň boli odstránené 2 ks 150 W nevyhovujúcich svietidiel.

4.  Na údržbu parkov a obecných chodníkov bola zakúpená kosačka – rider zn. Husqarna R418 Ts AWD s príslušenstvom : žacie ústrojenstvo Combi Turf 112. Na údržbu stromov a krovov bola zakúpená batériovú motorovú pílu zn. Husqarna AKU 120i KIT  a nožnice na živý plot plotostrih zn. Husqarna 136Li HD50. 

Projekt „ Obnova a údržba parkov obce Štefanová „  podporil :