Materská škola

Materská škola

Škôlka je malá školička,
pobozkám mamičku na líčka.
A už bežím, letím,
čaká ma hŕba detí.

Materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú, v prípade potreby poldennú, výchovnú starostlivosť deťom od 2 a pol roka, ak sú k tomu vytvorené podmienky, do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Pracujeme podľa Štatneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Pre našu materskú školu máme vypracovaný Školský vzdelávaci program s názvom „Dúhové korálky„.

Budova materskej školy je účelová. Pri budove je priestranný dvor, využívame aj multifunkčné ihrisko.

Termín podávania žiadostí do Materskej školy Štefanová na školský rok 2024/2025.

Kontakt:

Materská škola
Štefanová 100
90086
tel. č.: +421 911 121 563