Organizácie

Slovenský zväz technických športov

Základná organizácia technických športov Štefanová, Štefanová 98, 900 86

Najstaršia fungujúca organizácia vznikla v roku 1951 ako Základná organizácia Zväzarmu, ktorá bola v roku 1991 premenovaná na Základná organizácia – Združenie technických a športových činností. Neskôr premenovaná na súčasný názov – Základná organizácia technických športov (ZOTŠ) Štefanová.

Spoločenstvo Cechu Štefanovského

900 86 Štefanová 100
Reg. 27. 6. 2002 č. sp. VIS/1-900/90-20242
IČO: 31 81 15 15

Spoločenstvo Cechu Štefanovského – ďalej SCŠ – mimovládna nezisková organizácia bola ustanovená 8. 8. 1998. Jej hlavným cieľmi sú: zachovávať, opatrovať a obnovovať dedičstvo našich otcov, dané nám v slove, písme, mravoch, bohabojnosti, pracovitosti, tradíciách, zvykoch i pamiatkach našich, po celý čas jestvovania poctivej obce Štefanovskej.

Poľovníctvo v obci Štefanová má dlhodobú tradíciu. Vývoj novodobého poľovníctva sa začal prijatím zákona o poľovníctve č.225 z roku 1947, ktorým bolo poľovníctvo legálne sprístupnené širokej verejnosti resp. došlo k oddeleniu práva poľovania od vlastníctva k pôde a začal sa vytvárať poľovný revír v rámci pôsobnosti obce.