Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, č. konania OUStef32/2021

Obec Štefanová v súlade s § 82ods.7 zákona č.543/20052 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  zverejňuje informáciu o začatí správneho konania o udelenie súhlasu na výrub drevín .

Žiadateľ : Martin Trungel, Pezinok

Predmet konania : výrub drevín na pozemku reg. C, orná pôda, parc. číslo 5/1, k.ú. Štefanová                                                                                                                                                                                                                             Druh dreviny –  11 ks Agát , obvod cm / 60,65,80, 84,80, 86, 108,110, 112, 108, 96/m, 1 ks Javor 80cm

Odôvodnenie : Dreviny bránia v plánovanej výstavbe rodinného domu a oplotenia. Dreviny sú invazívne, nebezpečné naklonené a polámané.

Správne konanie začína doručením žiadosti  dňa 17.02.2021

V prípade záujmu je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, 900 86 Štefanová, alebo na email : ou@stefanova.sk písomné potvrdenie byť účastníkom konania v uvedenom správnom konaní do 5 dní.

Zverejnenie informácie : dňa 19.02.2021

Vyvesenie na úradnej tabuli : dňa 19.02.2021

Prevencia – trestná činnosť páchaná na starších občanoch

Vážení občania,

Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku vyzýva starších občanov k zvýšenej opatrnosti a obozretnosti, nakoľko sa v poslednom období vyskytli v Bratislavskom kraji opäť prípady, kedy podvodníci vylákali od seniorov nemalé finančné hotovosti. V tejto súvislosti Vás polícia upozorňuje na prípady kedy Vás môže osobne alebo telefonicky osloviť osoba, ktorú nepoznáte a snaží sa pod rôznymi zámienkami, od Vás získať finančnú hotovosť. Podvodník, ktorému ide o Vaše peniaze, sa môže vydávať za pracovníka poisťovne, elektrární, plynární, alebo iných inštitúcií, Vášho rodinného príslušníka (vnuk, syn, synovec), alebo Vášho nového suseda.

Polícia preto zdôrazňuje, seniori:

  • v žiadnom  prípady nevpúšťajte osoby , ktoré nepoznáte do svojich príbytkov
  • v žiadnom prípade nechoďte nikde s neznámou osobou, aj keby sa Vám táto núkala, že Vás odvezie domov
  • majte na pamäti, že preplatky sa  osobne v mieste bydliska nevyplácajú
  • nedávajte nikomu finančnú hotovosť na požiadanie, najskôr sa skontaktujte a poraďte so svojimi blízkymi

Aj v nadväznosti na ďalší zaznamenaný prípad podvodu v Bratislavskom kraji, pri ktorom sa podvodník vydával za príbuzného a neskôr za príslušníka Policajného zboru a vylákal od seniorky  nemalú finančnú hotovosť. Polícia apeluje na našich seniorov, aby ste nedôverovali emotívnym príbehom neznámych ľudí a za žiadnych okolností nevydávali finančnú hotovosť osobám, ktorých nepoznáte, aj keby sa predstavili ako policajti.

V prípade akéhokoľvek podozrenia ihneď telefonicky kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom  čísle 158.