Úradná tabuľa

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou- VOĽBY do NR SR 2020

Adresa na elektronické doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

oustefanova@slovanet.sk

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Nájom- prevádzka Potravín

Obecný úrad Štefanová oznamuje, že hľadá nového nájomcu na prevádzku Potravín v Štefanovej.

Záujemci o nájom sa môžu informovať o bližších podmienkach  u starostu obce na  t.č.: 0903/662 523, alebo priamo na Obecnom úrade v  Štefanovej.

 

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov- INFORMáCIA

info letak mach insa novy

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a

zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska. . Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestného poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o.  v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

 

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.

 

Ocenenie OTVORENÁ SAMOSPRÁVA

Dobrý deň p. starosta,

 

S potešením Vám oznamujem, že patríte medzi prvých ocenených. Získali ste ocenenie OTVORENÁ SAMOSPRÁVA za zverejnenie informácií o plate.

Toto ocenenie si môžete umiestniť na Vašej webstránke prípadne aj na Facebook stránke obce, kde bude ľuďom signalizovať Vašu transparentnosť a otvorenosť. Ide o prestížne ocenenie, nakoľko tento nápad prišiel od samotných návštevníkov stránky, ktorí chceli, aby sme takto označili mestá a obce, ktoré sú otvorené prístupu k informáciám a radi by aj na obecných stránkach našli tento symbol.

https://platstarostu.sk/

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky zameraná na výkon činností:
1. Kontrola dodržiavania vybraných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. (Identifikácia stavu dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám)
2. Kontrola dodržiavania platných VZN – (Námatková kontrola – výberovým spôsobom, na základe konkrétnych podnetov občanov a poslancov, napr.: VZN z najstaršieho dátumu pôvodného prijatia, jeho aktualizácie a pod.)
3. Tematické a mimoriadne kontroly na základe uznesení obecného zastupiteľstva, na základe požiadavky starostu a z vlastného podnetu (§ 18 f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.).
B. PRAVIDELNÉ ČINNOSTI:
4. Kontrola náležitostí a vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 (Povinnosť vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18f,1/c)
5. Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva.
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku na výkon kontroly v obci.
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, § 18f ods. 1 písm. b) „Hlavný kontrolór predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.“
Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti možno predložiť písomne na Obecný úrad príp. elektronicky: Mgr. Iveta Balejčiková, , email: hlavnakontrolorka@gmail.com v termíne do 25.6. 2019.
Zverejnené na úradnej tabuli od14.06.2019 do ……………………….. 2019
SPRACOVALA A PREDKLADÁ 13.6.2019: MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE