Orgány obce

Starosta obce

Viliam Tekula
tel. OÚ: +421 336 487 125
tel.: +421 918 975 704
E-mail: starosta@stefanova.sk

Poslanci

Jozef Kirinovič – zástupca starostu

Mgr. Lenka Gombitová
Milan Marko
Adriana Miklášová
Jana Prisečanová

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Igor Strýček, PhD.

Stále komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Milan Marko
Členovia: Mgr. Lenka Gombitová, Jana Prisečanová

Fakturačné a platobné údaje

Sídlo OÚ:  Štefanová 100

Štatutárny orgán: Viliam Tekula – starosta obce Štefanová

Bank. spojenie: Prima banka

Číslo účtu: IBAN SK 12 5600 0000 0066  0316 4001

IČO: 00 305 111

DIČ:  20 20 66 22 70

Kontaktná osoba: Viliam Tekula