Orgány obce

Starosta obce

Viliam Tekula
tel. OÚ: +421 336 487 191
tel.: +421 918 975 704
E-mail: starosta@stefanova.sk

Poslanci

Jozef Kirinovič – zástupca starostu

Mgr. Katarína Feriancová
Ing. Marek Zemčík
Adriana Miklášová
Milan Marko

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Iveta Balejčíková

Stále komisie

V zmysle zákona o obecnom zriadení boli schválené Obecným zastupiteľstvom uznesením 21/OZ/18 zo dňa 5.12.2018 stále komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda:
Členovia: Milan Marko, Ing. Marek Zemčík

Finančná komisia:

Predseda: Ing. Marek Zemčík
Členovia: Katarína Neuschlová, Ing. Ján Matúš

Občania svoje podnety, sťažnosti a otázky môžu tlmočiť priamo jednotlivým predsedom komisií podľa pôsobnosti alebo na obecnom úrade počas stránkových dní.

Fakturačné a platobné údaje

Sídlo OÚ :  Štefanová 100

Štatutárny orgán : Viliam Tekula – starosta obce Štefanová

Bank. spojenie : Prima banka

Číslo účtu :  IBAN SK 12 5600 0000 0066  0316 4001

IČO : 00 305 111

DIČ :  20 20 66 22 70

Kontaktná osoba : Viliam Tekula