Zápisnica zo zasadnutia OZ Štefanová zo dňa 24.4.2024

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Štefanová konaného dňa 24.4.2024 o 16,00 hod.
v zasadačke OÚ Štefanová.

Zápisnica OZ – 24.4.2024