Spolupráca

Mikroregión Červený Kameň

Malebný vinársky mikroregión je zoskupením deviatich obcí, združených okolo osobitého objektu stredoeurópskeho staviteľstva – hradu Červený Kameň. Jeho súčasťou je 9 obcí: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk, v minulosti patriace do panstva Červeného Kameňa. Dianie v regióne od nepamäti ovplyvňovalo pestovanie hrozna, ktoré malo zásadný vplyv na život obyvateľov. Ľudia v tejto oblasti do dnešných dní nadväzujú na starobylé tradície predkov. Dbajú na udržiavanie folklóru, vinohradníckych a vinárskych obyčajov, zachovávajú pokojnú atmosféru vidieka s rázovitou architektúrou Malých Karpát. Oblasť je tým agroturisticky príťažlivá a rozvíja sa v nej cestovný ruch. K rozvoju prispievajú tiež kvalitné značené turistické trasy i cyklotrasy v celom regióne.

e-mail: stefanovaou@max.euroweb.sk
tel.: 00421-33-6487191, 6487125
900 86 Štefanová 100

http://www.mikroregion-cerveny-kamen.sk

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu je dobrovoľné zoskupenie miest a obcí nášho regiónu.Vo vzťahu k svojim členom plní koordinačnú, iniciatívnu metodickú a informačnú funkciu.

Vytvára podmienky pre výmenu názorov a skúseností a formovanie spoločných stratégií pri riešení problémov v záujme ekonomickej prosperity, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva, rozvoja cestovného ruchu a ďaľ.

Členovia:

Báhoň, Budmerice, Čataj, Častá, Dolné Orešany, Doľany, Dubová, Horné Orešany, Chorvátsky Grob, Jablonec, Limbach, Modra, Píla, Rača, Slovenský Grob, Smolenice, Suchá, Svätý Jur, Šenkvice, Štefanová, Vajnory, Viničné, Vinosady, Vištuk

www.zmomr.sk

Malokarpatská vínna cesta

Od polovice 90. rokov minulého storočia sa vo vinohradníckych oblastiach Slovenska objavuje myšlienka vytvorenia vínnych ciest, ktoré by využili danosti vinohradníckej krajiny, vína ako jedinečného nápoja a miestnej gastronómie na vytvorenie cielených produktov pre návštevníkov. Najďalej v tom pokročila Malokarpatská vínna cesta, ktorá sa z myšlienky už zmenila na ponuku celoročného programu podujatí viazaných na činnosti spojené s pestovaním viniča a výrobou vína i ponuku zariadení, typických pre tento vinohradnícky región. Obec Štefanová patrí do Doľanského vinohradníckeho rajónu spolu s obcami Budmerice, Častá, Doľany a Vištuk.

www.mvc.sk

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel. Cieľom združenia je najmä:

  • obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky
  • predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej územnej samosprávy
  • zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

www.zmos.sk