Poľovnícke združenie Dubník Štefanová

Proces vývoja poľovníckej organizácie na Slovensku

Lov zveri je tak starý ako ľudstvo. Vplyvom rastúcej civilizácie ľudstva sa menil i pohľad na voľne žijúcu zver a jej lov. Ešte za čias Rímskeho impéria, Rímske právo pokladalo zver za „vec nikoho“( res nullius). Podľa tohto práva loviť zver mohol každý, avšak pri vstupe na cudzí pozemok potreboval súhlas majiteľa. Za vlády Karola Veľkého, si tento panovník privlastnil všetku zem, ktorá nemala vlastníkov, čím sa vytvorili veľké kráľovské revíre. Na týchto mohol loviť zver iba panovník a jeho družina. Za porušenie výsostného kráľovského práva boli prísne tresty. Zákony a nariadenia Karola Veľkého a jeho nástupcov tzv. kapitulárie obsahujú už podrobné ustanovenia o jednotlivých druhov zveri, avšak nie je v nich zmienka o čase ochrany zveri.

Charakter práva lovu, ako výlučne zemepánskej a šľachtickej výsady, pretrval až do zrušenia poddanstva. Uhorský kráľ Karol VI. vydal v roku 1729 dekrét o poľovníctve, v ktorom je už uvádzaný čas ochrany niektorých druhov zveri v čase rodenia mláďat a ich odchovu. Až podľa dekrétu Jozefa II. z roku 1786 sa prikazovalo mestám a obciam, aby poľovné právo na svojich pozemkoch povinne prenajímali v dražbe.

Až takmer po 50 rokoch sa začali prenajímatelia združovať do loveckých spolkov a spoločností. Prvý známy lovecký spolok si založili Karpatskí Nemci, v roku 1833 mal názov Kesmarker Jagdverein, hoci úprava poľovného práva v bývalom Uhorsku, a teda aj na území Slovenska bola až za vlády Františka Jozefa I. Ten zákonným článkom XX/1883 o poľovníctve vytvoril legislatívnu úpravu práva poľovníctva aj na našom území. Pretrval napriek zmenám, ktoré sa po rozpade Rakúsko – Uhorska a vzniku I. ČSR zostal na Slovensku v platnosti až do konca II. svetovej vojny a v niektorých zásadných častiach až do roku 1947. Po vzniku ČSR boli v rámci tohto zákona vydané vykonávacie predpisy dňa 10. decembra 1918 na základe „zmocňovacieho zákona“. Za najpozoruhodnejšie úpravy a výnosy sú ochranárske normy, ktoré schválilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska na základe návrhov zanietených poľovníkov.

10. 12. 1920 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Loveckých ochranných spolkov na Slovensku. 

18. 12. 1947 bol prijatý prvý jednotný poľovnícky zákon pre celé územie Československa pod číslom 225/1947 a vstúpil v platnosť od 1. 1. 1948.

 23. 2. 1962 Národné zhromaždenie prijalo Zákon o poľovníctve č.23/1962 Z.z. Týmto zákonom sa odpútalo právo poľovníctva od vlastníctva k pôde a zosilnil sa vplyv štátnych orgánov na riadení poľovníctva, zvyšuje najnižšiu výmeru poľovného revíru.

1. 9. 2009 vstúpil do platnosti po 47 rokoch nový Zákon o poľovníctve. č. 247 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 41 zriaďuje sa Slovenská poľovnícka komora.

Poľovníctvo v obci Štefanová má dlhodobú tradíciu.Vývoj novodobého poľovníctva sa začal prijatím zákona o poľovníctve č.225 z roku 1947, ktorým bolo poľovníctvo legálne sprístupnené širokej verejnosti resp. došlo k oddeleniu práva poľovania od vlastníctva k pôde a začal sa vytvárať poľovný revír v rámci pôsobnosti obce. Prijatím zákona č. 23 v roku 1962 došlo k odňatiu práva poľovania vlastníkom pôdy a poľovné revíry sa vytvárali rozhodnutím štátnych orgánov. Zdokumentovať vývoj poľovníctva v obci Štefanová v novodobom období, ale aj v tom predchádzajúcom detailnejšie  je pre nás výzvou a verím, že čoskoro doplníme zistené skutočnosti.   

Po spoločenských zmenách v roku 1989 došlo postupne k zmenám aj v poľovníctve. Po prijatí zákona č.83 z roku 1993 sa poľovnícke organizácie stali občianskymi združeniami  a bolo vrátené právo poľovania k vlastníckym právam k pozemkom. Táto zmena mala veľký vplyv  na uzatváranie nových zmlúv o nájme poľovných revírov a zasiahla do života mnohých poľovníckych združení. 

Na základe týchto spoločenských a vlastníckych  zmien vzniká  na Štefanovej „nové“  poľovné združenie už so súhlasom  majiteľov poľovných pozemkov s výmerou 600 ha. 

Zakladajúcimi členmi Poľovného združenia Štefanová v roku 2000 boli :

predseda: Jozef Podhradský,  tajomník: Viliam Tekula,  finančný hospodár: Ľubomír Schwarz,

poľovnícky hospodár: Stanislav Macko a kontolór PZ : Viliam Kyrinovič.

Po vykonaní rekonštrukčných prác budovy Starej školy v Štefanovej vo vlastníctve obce využíva Poľovné združenie Štefanová dve miestnosti. Tieto priestory sú využívané  na účel  organizácie členských schôdzí združenia, ale aj na kultúrno-spoločenské príležitosti, resp. posedenia  po spoločnej poľovačke na malú zver koncom roka. 

Členovia Poľovného združenia Štefanová vybudovali v poľovnom revíri Štefanová viacero nových poľovníckych zariadení,  krmelcov, zásypcov, solísk a umelých  vodných zdrojov za účelom skvalitnenia starostlivosti o zver.  

Členovia Poľovného združenia Štefanová každoročne začínajú s prípravou krmiva na zimné prikrmovanie už v lete. Chystajú objemové krmivo /seno, ďatelina, senáž/,  realizujú nákup jadrového krmiva / kukurica, obilniny/ a dužinatého krmiva / repa/. 

Vplyvom klimatických zmien a malého počtu zrážok v letných mesiacoch členovia PZ vykonávajú rozvoz vody, a to prednostne v častiach revíru, kde je jej nedostatok, resp. kde zdroj vody nie je žiadny. Každoročne sa v rámci poľovného revíru Štefanová vysievajú poľovné políčka s výsevom miešanky.

V chotári Štefanovej je poľovný revír prevažne s lovom malej zveri tj.  zajac, bažant, srnčej   zveri. V poslednom období môžeme v PR Štefanová  registrovať aj pohyb migrujúcej jelenej zveri, ktorá vyhľadáva pokoj hlavne v poľnohospodársky neobrobenej  časti viníc v lokalite Dubník. K lovu tohto druhu zveri dochádza len vo výnimočných prípadoch, s povolením príslušného štátneho orgánu, a to v prípade, ak zver spôsobuje  škody na poľnohospodárskych plodinách.  Je krásne vidieť v našom poľovnom revíri jeleniu zver, ale robí nám to poľovníkom do istej miery aj vrásky na čele,  nakoľko jelenia zver,  a to hlavne  v čase núdze  vo veľkom konzumuje predkladané  krmivo určené pre prikrmovanie  zveri, ktorú máme vedenú ako kmeňové  stavy, tj. zajac, bažant a  srnčia zver. Táto zver je vyrušovaná, obmedzovaná a vytláčaná zo svojich stanovíšť. 

Je už dlhoročným zvykom, že v jarných mesiacoch členovia PZ Štefanová  vykonávajú každoročne zber odpadu, nielen na poľovných, ale aj na nepoľovných pozemkoch v katastrálnom území Štefanová.

Taktiež sa členovia PZ Štefanová každoročne podieľajú na organizovaní kultúrno- spoločenskej akcie  „stavanie mája“,  vykonávajú výber, rezanie a dovoz „ mája“ z lesného porastu   a varia pre zúčastnených  poľovnícky guláš .  

Členovia poľovného  združenia Štefanová  sa zodpovedne starajú o poľovnú zver  v poľovnom revíri, aby sa zachoval kvalitný genofond zveri aj pre ďalšie generácie. Vplyvom klimatických zmien, využívania nadrozmernej  poľnohospodárskej techniky, vysievaním veľkých plôch monokultúr, nedostatkom vodných zdrojov, ale  aj následkom ďalších faktorov  sa naše snaženie nie vždy prejaví zvýšením počtu kmeňových stavov, a to hlavne malej zveri. K výkonu práva poľovníctva patrí aj lov zveri, ale v prvom rade je to starostlivosť a ochrana zveri a v tomto duchu aj členovia PZ Štefanová pristupujú k svojim povinnostiam o to viac, že každý z nás je aj srdcom zviazaný s prostredím, v ktorom vykonáva svojho „ koníčka“.

S pozdravom Lovu Zdar, členovia PZ Štefanová – predseda: Marián Radoský, poľovný hospodár: Viliam Tekula, tajomník: Mgr. Igor Schwarz, finančný hospodár: Ľubomír Schwarz, kynologický a strelecký referent: Peter Ochaba, kontrolór: Adriana Miklášová a členovia Jozef Podhradský, Štefan Lavečka a Tomáš Nitschneider.

Pri strete so zverou je povinnosťou vodiča vždy privolať aj poľovníkov, preto Vás prosíme, volajte na uvedené čísla členov Poľovného združenia Štefanová:

Marián Radoský +421 905 471 895

Viliam Tekula +421 903 662 523