Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Štefanova -prípad hodný osobitného zreteľa