Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Štefanova – prípad hodný osobitného zreteľa