Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Štefanová-prípad hodný osobitného zreteľa

0234_210917114522_001