Zámer obce Štefanová prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa