Návrh – VZN obce Štefanová č. 1/2024 ktorým sa zrušuje Všeobecnézáväzné nariadenie č. 2/2011 zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanová č. 1/2024 ktorým sa zrušuje Všeobecné
záväzné nariadenie č. 2/2011 zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

VZN č. 12024 zrušujúce VZN