Všeobecné oznamy

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020

Úroveň vytriedenia odpadov
Leták – domáce kompostovanie
Leták – komunitné kompostovanie
Leták – neplytvajte potravinami
Leták – predchadzanie vzniku odpadov
Leták – využitie bioodpadu na záhrade
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu
Oznámenie o strategickom dokumente POH
Oznámenie o začatí posudzovania POH

Všeobecné oznamy

Záverečný účet obce za rok 2018
Výberové konanie – riaditeľ MŠ Jablonec

Výberové konanie – riaditeľ MŠ Štefanová
Harmonogram vývozu odpadov 2019
Žiadost o vydanie súhlasu na výrub dreviny LV53
Oznam – prerušenie dodávky elektriky 19.3.2019
Oznam – orez drevín v ochrannom pásme vedenie NN
Zrušenie trvalého pobytu č.d. 154
Zápisnica zo stretnutia pre riešenie havarijného stavu budovy Farského úradu 14.2.2019
Výrub drevín – správne konanie 2019
Hasiči – článok 2019
Verejná vyhláška 2
Komunitný plán obce Štefanová 2018-2022
Zámer na odpredaj majetku s osobitným zreteľom
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2019
Verejná vyhláška – Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Cestovný poriadok – BA – Časta – Budmerice – Cífer
Cestovný poriadok – Doľany – Štefanová – Budmerice – Báhoň
Cestovný poriadok – BA – PK – Častá – Štefanová
Verejná vyhláška
Návrh prevádzkového poriadku pohrebiska platného od 1.1.2019
Návrh komunitného plánu obce
Záverečný účet obce za rok 2017
Rozpočtové opatrenie 01-2018
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 – Návrh
Návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2017
Rozhodnutie o schválení výdajne stravy MŠ
Verejné prerokovanie – Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2016-2020
ZSDIS – Výzva a upozornenie na orez a výrub stromov v ochrannom pásme vedenia
Projekt obnova a údržba parkov obce – vyhodnotenie
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 – Návrh
OVS – schválenie víťazov – návrh
OVS – schválenie víťazov – návrh
OVS – zápisnica z otvárania obálok
OVS – oznámenie o výsledku – pozemky Štefanová
Verejná obchodná súťaž – prenájom obecných pozemkov 2017
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Záverečný účet obce za rok 2016
Rozpočet OU Štefanová 2017-2019 – príjmy
Rozpočet OU Štefanová 2017-2019 – výdavky
Voľba hlavného kontrolóra obce 2017
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2016
Zmluva o poskytovaní stravy MŠ
Výrub drevín – správne konanie 2017
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu os. zreteľa
Kúpna zmluva parcela „C“ č. 281/12
VZN O výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni MŠ – Návrh
Zmluva o pripojeni elektronizácie USS
Infekčná anémia koní – žiadosť o súčinnosť
Zoznam registrovaných chovateľov koní
Ponuka na prevod vlastnictva – Časta LV1305
Informácia o zdravotnej pohotovosti
Čestné vyhlásenie o kompostovaní – sprievodná informácia
Čestné vyhlásenie o kompostovaní – formulár
Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce Štefanová na rok 2016 až 2018
Verejné obstarávanie – Dom smútku – obnova objektu a okolia
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Životné prostredie, ochrana a výrub drevín
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2015
Tlačivo na žiadosť o zníženie poplatku TKO, DZN