Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Štefanová“.