Pozvánka na OZ 29.6.2022

Z dôvodu uznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva bol čas zasadnutia posunutý na 18.00 hod. bez zmeny
programu.

Pozvánka na OZ – oprava