Plán- návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2 polrok 2022