Plán- návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1 polrok 2022