Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Štefanová z dôvodu hodného osobitného zreteľa