Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, č. konania OUStef32/2021

Obec Štefanová v súlade s § 82ods.7 zákona č.543/20052 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  zverejňuje informáciu o začatí správneho konania o udelenie súhlasu na výrub drevín .

Žiadateľ : Martin Trungel, Pezinok

Predmet konania : výrub drevín na pozemku reg. C, orná pôda, parc. číslo 5/1, k.ú. Štefanová                                                                                                                                                                                                                             Druh dreviny –  11 ks Agát , obvod cm / 60,65,80, 84,80, 86, 108,110, 112, 108, 96/m, 1 ks Javor 80cm

Odôvodnenie : Dreviny bránia v plánovanej výstavbe rodinného domu a oplotenia. Dreviny sú invazívne, nebezpečné naklonené a polámané.

Správne konanie začína doručením žiadosti  dňa 17.02.2021

V prípade záujmu je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, 900 86 Štefanová, alebo na email : ou@stefanova.sk písomné potvrdenie byť účastníkom konania v uvedenom správnom konaní do 5 dní.

Zverejnenie informácie : dňa 19.02.2021

Vyvesenie na úradnej tabuli : dňa 19.02.2021