Zverejnenie zámeru zámeny majetku obce Štefanova -prípad hodný osobitného zreteľa

zamenna zmluva