NÁVRH -Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanová č. 03/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady