NÁVRH- Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanová č. 02/2019 o miestnej dani z nehnuteľností