NÁVRH- Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanová č. 1 /2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj