OZNAM

Obec Štefanová informuje verejnosť, že bolo vydané Rozhodnutie Okresného úradu v Pezinku, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného orgánu podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s výrokom, že navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“ sa nebude posudzovať a je možné ho schváliť podľa osobitných predpisov.

Rozhodnutie je k dispozícii na web stránke MČK a Enviroportáli:
www.mck.sk
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mikroregionu-cerveny-