Hunting association Dubník Štefanová

The process of developing hunting organization in Slovakia

Hunting is as old as mankind. Vplyvom rastúcej civilizácie ľudstva sa menil i ;pohľad na voľne žijúcu zver a ;the hunt. Even in the days of the Roman Empire, Roman law were considered for the game "thing anybody"( no matter). Under this law could hunt animals each, but when entering a foreign land needed the consent of the owner. During the reign of Charlemagne, This sovereign appropriated all the land, which is owned by, thus creating a royal mining region. Na týchto mohol loviť zver iba panovník a ;his company. For violation of the sovereign rights of the king were severe penalties. Zákony a ;nariadenia Karola Veľkého a ;his successors called. kapitulárie obsahujú už podrobné ustanovenia o ;various animal species, avšak nie je v ;nich zmienka o ;time protection of animals.

The nature of the hunt, ako výlučne zemepánskej a ;aristocratic privileges, lasted until the end of feudalism. Hungarian king Charles VI. vydal ;;year 1729 dekrét o ;hunting, ;ktorom je už uvádzaný čas ochrany niektorých druhov zveri v ;čase rodenia mláďat a ;their breeding. Až podľa ;decree of Joseph II. ;year 1786 sa prikazovalo mestám a ;communities, aby poľovné právo na svojich pozemkoch povinne prenajímali v ;Auction.

Až takmer po ;50 years sa začali prenajímatelia združovať do loveckých spolkov a ;companies. The first known hunting association they founded Carpathian Germans, ;year 1833 was called Kesmarker Jagdverein, hoci úprava poľovného práva v ;former Hungary, ;thus the territory of Slovakia was during the reign of Franz Joseph I. The law article XX/1883 o ;Hunting has created legislative regulation of hunting and in our area. Persisted despite changes, ktoré sa po rozpade Rakúsko –; Uhorska a ;I give. ČSR zostal na Slovensku v ;valid until the end of II. svetovej vojny a ;;some fundamental parts until 1947. Po vzniku ČSR boli v ;Under this law issued implementing regulations on 10. December 1918 under the "Enabling Act". Za najpozoruhodnejšie úpravy a ;Revenues are conservation standards, ktoré schválilo Ministerstvo s ;Plenipotentiary for Slovakia on the basis of proposals from passionate hunters.

10. 12. 1920 ;sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Loveckých ochranných spolkov na Slovensku. ;

18. 12. ;1947 ;It was adopted first single hunting law on the entire territory of Czechoslovakia under 225/1947 ;vstúpil v ;platnosť od ;1. 1. 1948.

 ;23. 2. 1962 ;Národné zhromaždenie prijalo Zákon o ;poľovníctve ;No.23 / 1962 Z.z. Týmto zákonom sa odpútalo právo poľovníctva od vlastníctva k ;pôde a ;the influence of state authorities on the management of hunting increased, increases lowest acreage hunting ground.

1. 9. 2009 ;entered into force after 47 rokoch nový Zákon o ;poľovníctve. ;C. 247 ;;;zmene a ;amendment of certain acts. according to § 41 establishing a hunter Slovak Chamber.

Poľovníctvo v ;Stefanova has a long tradition.Vývoj novodobého poľovníctva sa začal prijatím zákona o ;poľovníctve č.225 z ;year 1947, who were hunting lawfully made available to the general public or. došlo k ;oddeleniu práva poľovania od vlastníctva k ;pôde a ;začal sa vytvárať poľovný revír v ;Within the scope of village. The adoption of Act No.. 23 ;year 1962 došlo k ;odňatiu práva poľovania vlastníkom pôdy a ;hunting grounds were created by decision of state authorities. Zdokumentovať vývoj poľovníctva v ;obci Štefanová v ;novodobom period, ale aj v ;tom predchádzajúcom detailnejšie ; ;It is a challenge for us and I believe, že čoskoro doplníme zistené skutočnosti. ; ; ;

Po spoločenských zmenách v ;year 1989 došlo postupne k ;zmenám aj v ;hunting. Po prijatí zákona č.83 z ;year 1993 sa poľovnícke organizácie stali občianskymi združeniami  ;;bolo vrátené právo poľovania k ;vlastníckym právam k ;land. Táto zmena mala veľký vplyv ; ;na uzatváranie nových zmlúv o ;nájme poľovných revírov ;;zasiahla do života mnohých poľovníckych združení. ;

Na základe týchto spoločenských a ;vlastníckych ; ;zmien vzniká ; ;na Štefanovej ;„nové“ ; ;poľovné združenie už so súhlasom ; ;majiteľov poľovných pozemkov s ;acreage 600 ha. ;

Zakladajúcimi členmi Poľovného združenia Štefanová v ;year 2000 were :

chairman: Jozef Podhradský, ; ;secretary: Viliam Tekula, ; ;financial manager: Ľubomír Schwarz,

game manager: Stanislav Macko a ;PZ kontolór : William Kyrinovič.

Po vykonaní rekonštrukčných prác budovy Starej školy v ;Stephen's owned by the municipality uses Hunting Association Stefanova two rooms. Tieto priestory sú využívané ; ;na účel ; ;organization of general meetings of the association, but also the cultural and social opportunities, resp. posedenia ; ;po spoločnej poľovačke na malú zver koncom roka. ;

Členovia Poľovného združenia Štefanová vybudovali v ;poľovnom revíri Štefanová viacero nových poľovníckych ;equipment, ; ;racks, zásypcov, solísk a ;umelých ; ;vodných zdrojov za účelom skvalitnenia starostlivosti o ;zver. ; ;

Členovia Poľovného združenia Štefanová každoročne začínajú s ;prípravou krmiva na zimné prikrmovanie už v ;lete. Going forage / hay, clover, silage /,  ;implement the purchase of feed grain / sweet corn, obilniny/ a ;pulpy feed / repa/. ;

Vplyvom klimatických zmien a ;malého počtu zrážok v ;summer PZ members carry water distribution, ;to prednostne v ;part of the district, where the lack of, resp. where a water source is no. Každoročne sa v ;rámci poľovného revíru Štefanová vysievajú poľovné políčka s ;sowing mixes.

V chotári Štefanovej je poľovný revír prevažne s ;lovom malej zveri tj. ; ;zajac, pheasant, srnčej ; ; ;game. ;poslednom období môžeme v ;PR Štefanová ; ;register the movement of migrating deer, ktorá vyhľadáva pokoj hlavne v ;poľnohospodársky neobrobenej ; ;časti viníc v ;location Dubnik. ;Hunting animals of this species occurs only in exceptional cases, ;authorization of the competent state authority, ;to v ;event, ak zver spôsobuje ; ;škody na poľnohospodárskych plodinách. ; ;Je krásne vidieť v ;our hunting ground deer, but he makes us hunters to some extent wrinkles on the forehead, ; ;because deer, ; ;;to hlavne ; ;;čase núdze ; ;vo veľkom konzumuje predkladané ; ;krmivo určené pre prikrmovanie ; ;game, ktorú máme vedenú ako kmeňové ; ;states, ie. zajac, bažant a ; ;srnčia beast. This game is distractions, obmedzovaná a ;vytláčaná zo svojich stanovíšť. ;

It is a longtime habit, že v ;jarných mesiacoch členovia PZ Štefanová ; ;carry out an annual waste collection, not only for hunting, ale aj na nepoľovných pozemkoch v ;cadastral area Stefanova.

Taktiež sa členovia PZ Štefanová každoročne podieľajú ;the organization of cultural- spoločenskej akcie ; ;"May stavanie", ; ;vykonávajú ;selection, rezanie a ;dovoz „ mája“ z ;lesného porastu ; ; ;;varia ;pre zúčastnených ; ;poľovnícky guláš . ; ;

Členovia poľovného ; ;združenia Štefanová ; ;sa zodpovedne starajú o ;poľovnú zver ; ;in hunting area, aby sa zachoval kvalitný genofond zveri aj pre ďalšie generácie. ;Effects of climate change, ;využívania nadrozmernej ; ;agricultural technology, sowing of large areas monocultures, lack of water resources, ale ; ;aj následkom ďalších faktorov ; ;our efforts are not always reflected by increasing the number of ordinary stocks, ;especially small game. ;hunting rights also includes hunting, ale v ;prvom rade je to starostlivosť a ;ochrana zveri a ;;tomto duchu aj členovia PZ Štefanová pristupujú k ;svojim povinnostiam o ;it more, že každý z ;nás je aj srdcom zviazaný s ;environment, ;who performs his "hobby".

Sincerely Hunting success, members of PZ Štefanová – chairman: Marian Radoský, game managers: Viliam Tekula, secretary: Mgr. Igor Black, financial manager: Ľubomír Schwarz, canine and shooting officer: Peter Ochaba, controller: Adriana Miklášová and members Jozef Podhradský, Štefan Lavečka and Tomáš Nitschneider.

When faced with the beasts is the responsibility of the driver always call and hunters, Therefore please, Call the above number of members of hunting associations Stefanova:

Marian Radoský +421 905 471 895

Viliam Tekula +421 903 662 523