Novinky

Odstávka vody

BVS a.s. oznamuje , že dňa 24.03.2022 ( štvrtok) od rána 7,00 hod. do odstránenia poruchy bude odstávka vody, z dôvodu opravy privádzača.

Pomoc Ukrajine

Upozorňujeme občanov, ktorí poskytli alebo poskytnú UBYTOVANIE utečencom z Ukrajiny vo svojej domácnosti alebo v zariadení, že ich povinnosťou je tieto osoby vždy prihlásiť a odhlásiť na Obecnom úrade v Štefanovej:

na emailovú adresu ou@stefanova.sk
alebo priamo na obecnom úrade v stránkových hodinách, kontaktná osoba: Iveta Rácová

Je potrebné uviesť počet osôb, adresu pobytu a špecifikovať záujem o dočasný/dlhodobý pobyt. Tieto údaje sú potrebné pre Ministerstvo vnútra SR, kde vedú evidenciu z dôvodu koordinácie pomoci. 
V prípade, že potrebujete s čímkoľvek pomôcť, kontaktujte nás na ou@stefanova.sk, mob.: 0911971411, tel.: 0336487125

Ak má štátny príslušník Ukrajiny platný biometrický pas, môže sa zdržiavať na SR 90 dní. Aby mohol ostať legálne na SR dlhšie, musí sa rozhodnúť, či požiada o niektorú z foriem pobytu, a to požiada o dočasné útočisko, prípadne azyl.

Dočasné útočisko

Je to najjednoduchší spôsob ochrany, ktorý nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry a umožní rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.
Žiadatelia o dočasné útočisko sa môžu registrovať aj elektronickou formou. Ak si cudzinci takto vopred vyplnia svoje údaje, podstatne tým urýchlia administratívne procesy priamo na pracovisku cudzineckej polície. Bližšie info

Pomoc v hmotnej núdzi

Občania Ukrajiny, ktorí prichádzajú na územie SR, majú v zmysle platných zákonov nárok na pomoc v hmotnej núdzi a príspevky (okrem príspevku na bývanie). Cudzinci, ktorí sú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní nespĺňajú nárok na poskytovanie príspevku na bývanie. Miestny príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi, je úrad, kde sa cudzinec zdržiava (pre nás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku).

Základnou podmienkou je preukázanie sa preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec.
Uvedené doklady musia byť originálne.

Maloleté deti z Ukrajiny, ktoré prichádzajú na územie SR bez zákonného zástupcu musia mať súdom ustanoveného opatrovníka ak súd ustanovil opatrovníka  – deti tvoria pre účely posúdenia pomoci v hmotnej núdzi spoločnú domácnosť so súdom ustanoveným opatrovníkom, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt na území SR, resp. požiadal o dočasné útočisko, môže ísť napr. o starých  rodičov, iných príbuzných resp. osoby, s ktorými nemajú príbuzenský vzťah.

Formuláre

Ako prihlásiť dieťa do školy

  • Podmienkou pre prihlásenie do materskej alebo základnej školy je potvrdenie o pridelení štatútu „dočasného útočiska“.
  • Oslovte základnú alebo materskú školu vo vašom okolí, alebo tú, do ktorej je záujem prihlásiť dieťa, ak má základná alebo materská škola dostatočné kapacity, s vyššie uvedeným potvrdením dieťa príjme.
  • Deti z Ukrajiny majú v prípade potvrdenia, že sú v hmotnej núdzi, nárok na bezplatnú stravu (v základnej škole obed, v materskej škole desiata, obed a olovrant). 
     

Dôležité kontakty a informácie

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby: 

tel: +421 513 816 111, +421 259 765 111

Všetky potrebné informácie v SJ, AJ, UAhttps://ua.gov.sk/

Ubytovanie: https://pomocpreukrajinu.sk/

Bezplatné právne poradenstvo a asistencia v SJ, AJhttps://www.mic.iom.sk/sk/

V oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.