Autor: obec

Informácie pre užívateľov pôdy

PVOD Doľany a Agrovin Častá, a.s. upozorňujú užívateľov poľnohospodárskej pôdy, ktorí užívajú pôdu na základe zákona č. 330/1991 Zb. § 15, že zberom úrody končí aj právo užívania pôdy,. Vlastníci, ktorí chcú naďalej užívať poľnohospodársku pôdu, musia postupovať podľa zákona č. 504/2003 Z.z. a § 12 a.

Bližšie informácie o podaní žiadosti na uzavretie podnájomnej zmluvy, získajú užívatelia v kancelárii PVOD Doľany v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode  okres Senec dňom 3.7.219 od 10:00 hod. do odvolania.

Povinnosti občanov:

-zákaz fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– zákaz vypaľovať porasty bylín a kríkov, stromov,

– zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Z hľadiska prevencie vzniku požiarov sa zakazuje:

-odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch.

SLOVAK LINES, a.s.-Zmena CP od 1.7.2019

Vzhľadom na skutočnosť, že v cestovných poriadkoch k celoštátnym zmenám 2018/2019 nebol zapracovaný prázdninový režim

v prílohe sa nachádza aktualizácia cestovných poriadkov od 1.7.19, kde je zapracované premávanie aj v čase školských prázdnin. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky zameraná na výkon činností:
1. Kontrola dodržiavania vybraných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. (Identifikácia stavu dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám)
2. Kontrola dodržiavania platných VZN – (Námatková kontrola – výberovým spôsobom, na základe konkrétnych podnetov občanov a poslancov, napr.: VZN z najstaršieho dátumu pôvodného prijatia, jeho aktualizácie a pod.)
3. Tematické a mimoriadne kontroly na základe uznesení obecného zastupiteľstva, na základe požiadavky starostu a z vlastného podnetu (§ 18 f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.).
B. PRAVIDELNÉ ČINNOSTI:
4. Kontrola náležitostí a vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 (Povinnosť vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18f,1/c)
5. Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva.
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku na výkon kontroly v obci.
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, § 18f ods. 1 písm. b) „Hlavný kontrolór predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.“
Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti možno predložiť písomne na Obecný úrad príp. elektronicky: Mgr. Iveta Balejčiková, , email: hlavnakontrolorka@gmail.com v termíne do 25.6. 2019.
Zverejnené na úradnej tabuli od14.06.2019 do ……………………….. 2019
SPRACOVALA A PREDKLADÁ 13.6.2019: MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE