Autor: obec

Plán hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený klameň- dotazník pre občanov

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJsF-sQJgzkQtaZhQ7Ni88o73BvJoSJ4F8KbJxrltkuE13_Q/viewform?usp=sf_link


Vážení občania,
naša obec spolu s ďalšími susednými obcami združenými v Mikroregióne Červený Kameň, pripravuje vypracovanie nového strategického dokumentu – Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktorého úlohou je naplánovať fungovanie a ďalší rozvoj obce a územia mikroregiónu.

Súčasťou je aj dotazníkový prieskum, v ktorom obyvatelia jednotlivých obcí môžu vyjadriť svoj názor, skúsenosť alebo predstavu o ďalšom smerovaní svojej obce a Mikroregiónu Červený Kameň.

Dotazník je možné vyplniť v tlačenej forme alebo elektronicky. Online formulár je dostupný na webovej stránke Vašej obce alebo na webovej stránke Mikroregiónu Červený Kameň www.mck.sk. Vyplnené tlačivá môžete vhodiť do schránky na Obecnom úrade v Štefanovej.

Ďakujeme za ochotu a spoluprácu.

Aktualizovaný Oznam – skríningové testovanie COVID – 19 dňa 27.02.2021

 • Oznamujeme občanom, že dňa 27.02.2021 v sobotu, obec usporiada skríningové testovanie na ochorenie COVID – 19 antigénovými testami.
 • Odberným miestom bude Spoločenský dom v obci Štefanová.
 • Testovanie sa uskutoční od 08:00 hod. do 17:00 hod. V prípade záujmu o testovanie budú hodiny predlžené.
 • Obedňajšia prestávka a dezinfekcia bude od 12:00 hod. do 13:00 hod. Posledný testovaný bude 20 min. pred obedňajšou prestávkou.
 • Výnimku z testovania má mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.
 • Testu sa nemusia podrobiť občania , ktorí v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie COVID-19 a majú od lekára potvrdenie. Testovať sa nemusia ani zdravotne ťažko postihnutí občania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, č. konania OUStef32/2021

Obec Štefanová v súlade s § 82ods.7 zákona č.543/20052 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  zverejňuje informáciu o začatí správneho konania o udelenie súhlasu na výrub drevín .

Žiadateľ : Martin Trungel, Pezinok

Predmet konania : výrub drevín na pozemku reg. C, orná pôda, parc. číslo 5/1, k.ú. Štefanová                                                                                                                                                                                                                             Druh dreviny –  11 ks Agát , obvod cm / 60,65,80, 84,80, 86, 108,110, 112, 108, 96/m, 1 ks Javor 80cm

Odôvodnenie : Dreviny bránia v plánovanej výstavbe rodinného domu a oplotenia. Dreviny sú invazívne, nebezpečné naklonené a polámané.

Správne konanie začína doručením žiadosti  dňa 17.02.2021

V prípade záujmu je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, 900 86 Štefanová, alebo na email : ou@stefanova.sk písomné potvrdenie byť účastníkom konania v uvedenom správnom konaní do 5 dní.

Zverejnenie informácie : dňa 19.02.2021

Vyvesenie na úradnej tabuli : dňa 19.02.2021

Aktualizovaný Oznam – skríningové testovanie COVID – 19 dňa 20.02.2021

 • Oznamujeme občanom, že dňa 20.02.2021 v sobotu, obec usporiada skríningové testovanie na ochorenie COVID – 19 antigénovými testami.
 • Odberným miestom bude Spoločenský dom v obci Štefanová.
 • Testovanie sa uskutoční od 08:00 hod. do 17:00 hod. V prípade záujmu o testovanie budú hodiny predlžené.
 • Obedňajšia prestávka a dezinfekcia bude od 12:00 hod. do 13:00 hod. Posledný testovaný bude 20 min. pred obedňajšou prestávkou.
 • Výnimku z testovania má mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.
 • Testu sa nemusia podrobiť občania , ktorí v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie COVID-19 a majú od lekára potvrdenie. Testovať sa nemusia ani zdravotne ťažko postihnutí občania